Image

Những điểm sáng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý từ các phong trào và các Cuộc vận động

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, trong năm 2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý đã làm tốt công tác công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động của MTTQ phát động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, công tác giảm nghèo tại địa phương… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.