Image

HUYỆN PHÚ QUÝ TỔ CHỨC KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT NĂM 2020

Thực hiện Thông tư số: 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng về việc quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao Dân quân tự vệ (DQTV); Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu xây dựng và huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ năm 2020; Hướng dẫn số 1385/HD-BCH ngày 27/12/2019 của Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận về tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động lực lượng DQTV năm 2020; Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu xây dựng và huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ năm 2020;