Image

Tự hào lịch sử truyền thống 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

Chúng ta được biết, công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng nước ta nói chung, trong chặng đường lịch sử cách mạng 90 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng đã cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, tổ chức của Đảng, đủ sức giải quyết các vấn đề mới, phức tạp do thực tiễn đặt ra.

Cũng từ thực tiễn chặng đường lịch sử cách mạng trong 90 năm qua, có thể khẳng định: Công tác tuyên giáo, bao gồm các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục...; theo đó, công tác tuyên giáo là toàn bộ các hoạt động tư tưởng của Đảng, bao gồm việc xây dựng, phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời, sáng tạo, vững chắc của Đảng đối với các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ và khoa giáo; nó tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng với những yêu cầu ngày càng đổi mới, nâng cao, mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.