Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020 theo Kết luận số 326-KL/HU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

- Lãnh đạo nâng cao hiệu quả khai thác vụ cá Nam, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp quản lý, ngăn chặn ngư dân đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, xung điện, khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; bảo đảm an ninh trật tự, giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; công tác phòng chống cháy, nổ, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

II. HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 30

1. Thông qua Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Lần 1: Về Công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Lần 2: Về Công tác cán bộ.

IV. HỌP UBND HUYỆN

- Tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II/2020.

- Cho ý kiến một số vấn đề liên quan đến đất đai.

- Rà soát, chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới.

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

      Thứ tư,

      ngày 01

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Ngô Tấn Lực họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Buổi chiều: Sinh hoạt Chi bộ cơ sở Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện định kỳ tháng 4/2020 và góp ý các dự thảo Văn kiện của Trung ương và của huyện([1]) (không họp trực tiếp, họp gián tiếp bằng hình thức lấy ý kiến đảng viên về dự thảo các văn bản có liên quan).

      Thứ năm,

       ngày 02

Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch).

      Thứ sáu,

       ngày 03

 

- Cả ngày: Đồng chí Ngô Tấn Lực tiếp công dân.

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Lê Hồng Lợi dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (trực tuyến).

- Buổi chiều:

+ Từ 14 giờ đến 15 giờ 30: Họp Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

+ Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ: Thường trực Huyện ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ huyện.

      Thứ hai,

      Ngày 06

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

      Thứ ba,

      ngày 07

Giải quyết công việc tại cơ quan.

      Thứ tư,

      ngày 08

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Thứ năm,

      ngày 09

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Thứ sáu,

       ngày 10

- Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy tiếp công dân.

- Buổi sáng: Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì họp thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2020 - 2025.

       Thứ hai,

       ngày 13

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm:

+ Từ 07 giờ 30 đến 09 giờ 30: Đối với Đại hội điểm đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30: Đối với Đại hội diểm chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Buổi chiều:

+ Từ 14 giờ đến 15 giờ: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.

+Từ 15 giờ đến 17 giờ: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 30.

       Thứ ba,

       ngày 14

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì họp nghe Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện và các ngành có liên quan báo cáo tiến độ giải quyết đơn, thư.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 38.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì hóp gián tiếp Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách huyện.

        Thứ tư,

        ngày 15

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân (theo lịch).

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 39.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì giao ban Khối đảng quý I/2020.

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh.

       Thứ năm,

       ngày 16

 - Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì họp thông qua lần cuối phương án sử dụng đất bóc tách 03 loại rừng, giai đoạn 2020 - 2025.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Tài chính nghe báo cáo công tác cho thuê đất công.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp đánh giá tình hình ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

      Thứ sáu,

       ngày 17

 

- Buổi sáng:

+ Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với thường trực các huyện, thị, thành ủy quý I/2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp tiểu ban Tổ chức phục vụ và Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiềm kỳ 2020 - 2025.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo sau khảo sát phát triển du lịch Hòn Tranh.

      Thứ hai,

      ngày 20

- Buổi sáng: Họp lãnh đạo UBND huyện.

       Thứ ba,

       ngày 21

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân chủ trì họp giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 4/2020([2]).

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (trực tuyến).

    Thứ tư, năm,

     ngày 22, 23

Đồng chí Lê Hồng Lợi dự kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh khóa X (1,5 ngày).

        Thứ tư,

        ngày 22

 

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các thường trực huyện tháng 4/2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 4/2020.

      Thứ năm,

       ngày 23

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2020.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025([3]).

      Thứ sáu,

      ngày 24

 - Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 40.

 + Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 4/2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực gặp mặt Ban trị sự các tổ chức tôn giáo huyện quý I/2020.

       Thứ hai,

       ngày 27

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì giao ban các chi, đảng bộ cơ sở quý I/2020.

       Thứ ba,

       ngày 28

- Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 (chiều ngày 27 và cả ngày 28/4).

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì giao ban Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện quý I/2020.

       Thứ tư,

       ngày 29

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2019 và giai đoạn 2011 - 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của tỉnh.

  Thứ năm, sáu,

    ngày 30/4

      và 01/5

Nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5.

 


([1]) - Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

    - Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ huyện.

([2]) Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã; chuyên viên tổng hợp Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện.

([3]) Thống nhất phân công thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.