Hội đồng nhân dân huyện: Những kết quả đạt được sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 13/8/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động số 01-NQ/HU ngày 07/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tại kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội đồng nhân dân huyện (viết tắt là HĐND huyện) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 27, ngày 23/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2015, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân huyện đã có nhiều điểm mới về cơ cấu tổ chức và thực hiện chức năng cơ bản trong hoạt động của mình theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử. Trong đó, hoạt động giám sát đã được luật hóa thể hiện qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 05 kỳ họp thường lệ và xem xét, biểu quyết thông qua 18 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản...; giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Đồng thời, HĐND huyện đã giao Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện theo dõi, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết đã ban hành, đến nay, đã ban hành 05 NQ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Các nghị quyết HĐND ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo Luật định; nội dung nghị quyết đã cụ thể hoá kịp thời nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu thực tế tại địa phương, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng nhân dân huyện luôn chú trọng và đề cao thực hiện tốt việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Công tác chuẩn bị kỳ họp có nhiều cải tiến, nội dung được chuẩn bị chu đáo, đúng thời hạn, thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. Công tác điều hành kỳ họp có những đổi mới, đúng luật, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; đặc biệt là đề cao chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề có tính bức xúc đang được đông đảo cử tri, nhân dân huyện nhà quan tâm. Các chất vấn của đại biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền của người được chất vấn; người được chất vấn trả lời thẳng vào các vấn đề đại biểu yêu cầu, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp thực hiện.

HĐND cấp huyện, xã đã tổ chức 44 cuộc giám sát đối với UBND và các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động của các cơ quan tư pháp… Qua khảo sát, giám sát, đã phát hiện một số vấn đề còn bất cập và đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền có giải pháp khắc phục và có báo cáo, thông báo kết luận giám sát, đồng thời kiến nghị xử lý những vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND các cấp đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp, tổng số là 28 đợt/103 điểm, có 8.492 lượt người dự và đóng góp 366 lượt ý kiến, kiến nghị, trong đó có 280 ý kiến, kiến nghị được giải quyết trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri, 86 ý kiến, kiến nghị được tổng hợp chuyển cấp trên giải quyết.  Sau mỗi đợt tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải trình trực tiếp tại hội nghị đều được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổng hợp chuyển UBND huyện xem xét, giải quyết; gắn với làm tốt công tác rà soát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện đưa vào nghị quyết chương trình giám sát hàng năm; UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã tập trung trả lời, giải quyết kịp thời.

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND các cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp dân theo Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công tác tiếp nhận, xử lý việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Qua tiếp dân, Ban Tiếp công dân đã giải thích, hướng dẫn và tiếp nhận đơn thuộc thẩm quyền của các cấp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Ban tiếp công dân HĐND huyện: tiếp 54 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; đã tiếp nhận 26 đơn (24 đơn kiến nghị, 02 đơn khiếu nại); giải quyết 26/26 đơn, đạt tỷ lệ: 100%. HĐND xã Tam Thanh: tiếp 4 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; các ý kiến, kiến nghị, phản ánh được giải quyết trực tiếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu vẫn còn một số hạn chế nhất định đó là: Một số nghị quyết được ban hành chất lượng chưa cao. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên; vẫn còn một số kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp còn hạn chế. Hoạt động khảo sát, giám sát có mặt chưa toàn diện, phương pháp giám sát chưa đi vào chiều sâu; việc kết hợp giám sát với khảo sát thực tế còn ít.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những hạn chế đã được chỉ ra, có thể thấy để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng của Hội đồng nhân dân các cấp cần phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện các hoạt động của HĐND. Đại biểu HĐND các cấp phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tâm huyết, có trình độ năng lực, am hiểu về pháp luật và có điều kiện tham gia thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; hướng về cơ sở, kịp thời nắm được tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng kỳ họp, HĐND các cấp cần chuẩn bị tốt chương trình, nội dung kỳ họp, lựa chọn những nội dung trọng tâm có tác động đến sự phát triển toàn diện ở địa phương; thực hiện dân chủ, cởi mở, phát huy trí tuệ tập thể trong thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng. Đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương; thực hiện giám sát đảm bảo đúng quy trình, đúng nội dung và kết luận giám sát phải công tâm, khách quan; tăng cường đôn đốc giải quyết các kết luận giám sát và tổ chức tái giám sát. Thực hiện tốt hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp. Duy trì hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND theo quy chế và chế độ sinh hoạt; cải tiến hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri phản ánh lại các kỳ họp. Duy trì và thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp với các cơ quan, đơn vị hữu quan một cách đồng bộ và chặt chẽ, đây là cơ sở rất quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân.