Công đoàn huyện Phú Quý tăng cường công tác xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Điểm lại mục tiêu mà Đại hội IX Công đoàn huyện đề ra: “Đổi mới, sáng tạo hoạt động Công đoàn vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện Phú Quý vững mạnh”

05 năm qua (2013 - 2018), công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã có nhiều tiến bộ hơn. Các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao được quan tâm đúng mức. Đồng thời, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động luôn là lực lượng đi đầu trong những hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế tại huyện Phú Quý.

Với lực lượng hơn 1.200 đoàn viên, chiếm khoảng 4% dân số của huyện nhưng đóng góp của tổ chức Công đoàn là khá lớn, nhất là các hoạt động phong trào do địa phương phát động như vệ sinh môi trường, xây bể chưa nước mưa, xây dựng tuyến đường văn minh, trồng cây xanh và các phong trào của Công đoàn như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”…, đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, Ban Nữ công Liên đoàn lao động huyện được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua.

Năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng lên, nội dung và phương thức tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn; mối quan hệ phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt kết quả thiết thực; bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trình độ nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong huyện ngày càng nâng lên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Từ đó, đã tạo động lực phát triển kinh tế, phát triển mô hình lao động giỏi - lao động sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao; nâng cao chất lượng đời sống các mặt của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động; đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giải quyết việc làm, thực hiện dân chủ, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Công đoàn trong toàn huyện.

Phấn khởi với những kết quả đạt được; song, nghiêm túc, thẳng thắng nhìn lại thì tổ chức Công đoàn vẫn còn những khó khăn, hạn chế; đáng chú ý là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong công nhân, viên chức, người lao động chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả có việc chưa cao, chưa phát huy đúng vai trò, vị trí của người công nhân, viên chức trong tình hình hiện nay. Việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng đối với người lao động có nơi chưa quan tâm đúng mức, thiếu sự gần gũi để đoàn viên cảm thấy thoải mái trong việc chia sẻ khó khăn, vướng mắc. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân còn hình thức, ít hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận nhỏ đoàn viên là cán bộ chưa cao, bị xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền gây ảnh hưởng đến tổ chức Công đoàn, cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến chưa tốt. Những hạn chế nêu trên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tiền đề, cơ sở để tổ chức Công đoàn lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, chất lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng huyện nhà phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp trong nhiệm kỳ tới. Trên tinh thần đó, trong 05 năm tới, trước hết tổ chức Công đoàn huyện cần tiếp tục tăng cường xây dựng lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đồng lòng, chung sức với huyện nhà xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; tuyên truyền thực hiện tốt các quyết sách của Trung ương, của tỉnh và của Công đoàn cấp trên.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào xây dựng tuyến đường văn minh, giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu nước mưa, gắn với các phòng trào do Công đoàn phát động một cách thường xuyên, liên tục, đều khắp trên địa bàn huyện; thi đua thực hành tiết kiệm, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xanh sạch đẹp.

Quan tâm hỗ trợ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động phát huy thế mạnh của mình, khắc phục khó khăn, không ngừng sáng tạo, tìm tòi lao động sáng tạo có hiệu quả cao; phải thực sự là điểm tựa để tư vấn, giúp đỡ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tiếp cận với khoa học, công nghệ, trong sản xuất. Đồng thời, không ngừng chăm lo đến lợi ích chính đáng của đoàn viên, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho đoàn viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và trách nhiệm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức; đội ngũ cán bộ làm công tác ở cơ sở phải là những người thực sự có năng lực, tâm huyết với phong trào, biết tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp các ngành, các doanh nghiệp. Đẩy mạnh vận động thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên và các đoàn thể nhân dân; chú ý vận động thành lập tổ chức Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên là người trực tiếp lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị cán bộ công chức, người lao động đúng thực chất và quy định. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động. Thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp.

Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa tổ chức thành công vào đầu tháng 5/2018. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức Công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào chiều sâu.

Với truyền thống và quyết tâm của tổ chức Công đoàn, trong nhiệm kỳ tới mong rằng toàn tổ chức Công đoàn sẽ có những bước phát triển mới, chất lượng cao, góp phần cùng với huyện đạt được những thành tựu to lớn hơn, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.