Phú Quý:Ghi nhận việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

  • /
  • 26/09/2013

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trong huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và Quy định số 101-QĐ/TW

ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và quần chúng cốt cán trong phạm vi tổ chức, đơn vị quản lý; đồng thời, nhận thức xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức, đơn vị, đề ra nội dung, kế hoạch cụ thể để thực hiện các quy định của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, huyện ủy gắn với tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức, đơn vị; phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức, đơn vị.

Các cấp uỷ đã tổ chức quán triệt Quy định 55- QĐ/TW được 21 buổi, cho 1.167/1.296 đối tượng (đạt 90%), trong đó: đảng viên 666/755 đồng chí (đạt 88,21%), quần chúng 501/541 người (đạt 92,60%); triển khai quán triệt, học tập Quy định 101-QĐ/TW được 22 buổi với 1.240/1.327 đối tượng (đạt 93,44%); trong có 701/782 đảng viên (đạt 89,64%); quần chúng 539/545 người (đạt 98,89%). Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bản đăng ký “nêu gương”, lập danh sách ký kết (đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị) và bản đăng ký “gương mẫu thực hiện” (đối với người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị): có 60/60 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 67/67 cơ quan, đơn vị xây dựng triển khai thực hiện bản đăng ký “nêu gương” (100%); ký cam kết thực hiện nêu gương có 1.200/1.213 đồng chí (đạt 99%), trong đó: đảng viên 781/792 (đạt 98,61%), quần chúng  419/421 người (đạt 99,52%) Về xây dựng bản đăng ký “gương mẫu thực hiện” đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp: đứng đầu cấp ủy có 16/16 đồng chí (100%), đứng đầu cơ quan, đơn vị có 62/62 đồng chí (100%) đăng ký. Việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được phát huy; duy trì thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ việc đưa nội dung đánh giá kết quả việc làm được, chưa làm được và nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại, hạn chế, tiếp tục có biện pháp chấn chỉnh thực hiện; qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức tư tưởng chính trị; từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu ý thức tốt hơn trong việc rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, nổ lực phấn đấu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân… Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung Quy định của Trung ương và các Kế hoạch của Tỉnh uỷ, huyện uỷ tại các tổ chức, đơn vị được quan tâm, có sự phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TWcủa Ban Bí thư Trung ương Đảng, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ ở một số cấp uỷ cơ sở chưa kịp thời thường xuyên; một số ít chi ủy còn lúng túng trong việc chỉ đạo triển khai xây dựng bản đăng ký “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện”; việc lập danh sách cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện kèm theo bản đăng ký nêu gương của một số cấp ủy, đơn vị chưa kịp thời, đầy đủ, nội dung đăng ký còn chung chung, chưa cụ thể hoá sát hợp hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, công tác của tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Một vài cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý thức trách nhiệm và tính tự giác chưa cao, chưa phát huy đúng mức việc “nêu gương” trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phê bình và và tự phê bình xây dựng tổ chức, đơn vị còn hạn chế. Nguyên nhân là do vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị chưa được phát huy đúng mức; quá trình triển khai thực hiện các nội dung chưa quán triệt sâu kỹ, còn lúng túng; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

 Khắc phục những tồn tại, hạn chế, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện có kết quả nội dung Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch của Tỉnh uỷ, huyện uỷ gắn với tổ chức nghiên cứu, học tập, tọa đàm, thảo luận thực hiện nghiêm túc các nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 27-CT/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện việc nêu gương, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện; duy trì thường xuyên việc đưa nội dung nêu gương để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Nhất là nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, phát huy việc “gương mẫu thực hiện” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực làm cơ sở cho cấp dưới noi theo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

                                                                                         KỲ DANH

 


  • |
  • 5958
  • |

Các tin khác